แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความหยิ่งจองหอง
    26ผู้มีใจดื้อดึงจะได้รับผลร้ายในบั้นปลาย
    ผู้ที่ชอบเสี่ยงอันตรายก็ย่อมพินาศในอันตรายนั้นj
    27ผู้มีใจดื้อดึงจะรับทุกข์ทรมานอย่างหนัก
    คนบาปยิ่งจะสะสมบาปมากขึ้น
    28ผลร้ายของความเย่อหยิ่งยากอย่างยิ่งที่จะบำบัดได้
    เพราะความชั่วร้ายฝังรากลึกในตัวเขา
    29จิตใจของคนฉลาดย่อมไตร่ตรองเรื่องอุปมา
    ผู้มีปัญญาย่อมใฝ่หาคนที่ตั้งใจฟัง