แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ปรีชาญาณเป็นผู้สั่งสอนb
    11ปรีชาญาณส่งเสริมบรรดาบุตรให้พัฒนาขึ้น
    และเอาใจใส่ดูแลผู้ที่แสวงหาปรีชาญาณ
    12ผู้ที่รักปรีชาญาณย่อมรักชีวิต
    ผู้ตื่นแต่เช้าแสวงหาปรีชาญาณย่อมมีความยินดีเต็มเปี่ยม
    13ผู้มีปรีชาญาณจะได้รับสิริรุ่งโรจน์เป็นมรดก
    ไม่ว่าเขาจะไปที่ใด องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรเขา
    14ทุกคนที่รับใช้ปรีชาญาณย่อมถวายคารวกิจแด่พระผู้ศักดิ์สิทธิ์
    องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักทุกคนที่รักปรีชาญาณ
    15ผู้เชื่อฟังปรีชาญาณย่อมตัดสินนานาชาติ
    ผู้คอยเฝ้าปรีชาญาณจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย
    16ผู้ใดวางใจในปรีชาญาณ ผู้นั้นก็จะได้รับปรีชาญาณเป็นมรดก
    บรรดาบุตรหลานก็จะรักษาปรีชาญาณไว้เป็นมรดกด้วย
    17ในเบื้องต้น ปรีชาญาณจะนำเขาไปตามทางคดเคี้ยว
    ทำให้เขากลัวและตกใจ
    จะเคี่ยวเข็ญเขาด้วยการอบรมเคร่งครัด
    และลองใจเขาด้วยกฎเกณฑ์
    จนกว่าปรีชาญาณจะไว้ใจเขาได้
    18แล้วจะกลับไปหาเขาทันที ทำให้เขายินดี
    และจะเปิดเผยความลับแก่เขา
    19ถ้าเขาหลงไปทางอื่น ปรีชาญาณก็จะทอดทิ้งเขา ปล่อยเขาให้พินาศc