แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความร่ำรวยและความถือดี
5.    1อย่าวางใจในทรัพย์สมบัติของท่าน
    อย่าพูดว่า “ฉันไม่ต้องพึ่งใคร”
    2อย่าคล้อยตามความโน้มเอียงและกำลังของท่าน
    จนทำทุกอย่างที่ใจปรารถนา
    3อย่าพูดว่า “ใครจะมามีอำนาจเหนือฉัน”a
    เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษท่านแน่นอน
    4อย่าอวดว่า “ฉันทำบาปก็ไม่เห็นเป็นไร”b
    เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคอยเวลาของพระองค์
    5อย่ามั่นใจว่าจะได้รับอภัย
    จนทำบาปมากยิ่งขึ้น
    6อย่าพูดว่า “พระเมตตาของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก
    พระองค์จะทรงอภัยบาปมากมายของฉัน”
    เพราะพระองค์ทั้งทรงให้อภัยและทรงลงโทษ
    พระองค์จะทรงลงโทษคนบาปเมื่อใดก็ได้
    7อย่ารีรอที่จะกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
    และอย่าผัดวันประกันพรุ่ง
    เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงลงโทษโดยฉับพลัน
    และท่านจะพินาศในวันพิพากษา
    8อย่าวางใจในทรัพย์สมบัติที่ได้มาอย่างอยุติธรรม
    ทรัพย์สินเช่นนี้จะไม่เป็นประโยชน์ในวันเคราะห์ร้าย