แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ผู้มีหน้าที่ปกครอง    
10.    1ผู้ปกครองบ้านเมืองอย่างมีปรีชาย่อมสอนประชาชนให้เป็นคนดี
    การปกครองของผู้รอบคอบย่อมมีระเบียบ
    2ผู้ปกครองเป็นเช่นใด ข้าราชการของเขาก็เป็นเช่นนั้น
    เจ้าเมืองเป็นอย่างไร พลเมืองก็เป็นอย่างนั้น
    3กษัตริย์ที่ไม่ทรงได้รับการอบรมที่ดีย่อมทำให้ชาวเมืองพินาศ
    บ้านเมืองจะเจริญก็เพราะความเฉลียวฉลาดของเจ้านาย
    4อำนาจปกครองแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
    พระองค์ทรงบันดาลให้มีผู้นำที่เหมาะสมกับกาลเทศะ
    5ความสำเร็จของมนุษย์อยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
    พระองค์ประทานเกียรติแก่ผู้ออกกฎหมาย