แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

จงคิดก่อนพูด
    7จงสอบสวนให้ถี่ถ้วนก่อนจะตำหนิ
    จงคิดให้ดีก่อนจะกล่าวโทษ
    8จงฟังให้ดีก่อนจะตอบ
    อย่าสอดแทรกขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด
    9อย่าถกเถียงเรื่องที่มิใช่ธุระของท่าน
    อย่ายุ่งเกี่ยวกับคนบาปที่กำลังทะเลาะกัน
    10ลูกเอ๋ย อย่าลงมือทำกิจการหลายอย่าง
    เพราะถ้าทำมากเกินไป ท่านจะไม่พ้นความผิด
    แม้ท่านจะวิ่ง ก็จะไม่บรรลุเป้าหมาย
    แม้ท่านจะหนี ก็จะหนีไม่พ้นd
    11บางคนทำงานเหน็ดเหนื่อยและรีบร้อน
    แล้วก็พบว่ายิ่งตกต่ำกว่าเดิม