แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ข้อแนะนำในการทำความดี    
12.    1เมื่อทำความดี จงรู้เถิดว่าท่านจะทำความดีต่อผู้ใด
    แล้วท่านจะได้รับการตอบแทนความดีนั้น
    2จงทำความดีต่อผู้ชอบธรรม แล้วท่านจะได้รับการตอบแทน
    ถ้ามิใช่จากเขา ท่านก็จะได้รับจากพระเจ้าสูงสุดอย่างแน่นอน
    3ผู้ที่ดื้อรั้นในความชั่วจะไม่ได้รับผลดี
    ผู้ที่ไม่ยอมให้ทานแก่ผู้อื่น ก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันa

    4จงให้แก่ผู้ยำเกรงพระเจ้า
    แต่อย่าช่วยเหลือคนบาปb
    5จงทำดีต่อผู้ต่ำต้อย
    แต่อย่าให้สิ่งใดแก่ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้า
    จงขัดขวางอย่าให้ผู้ใดให้อาหารแก่เขา
    ท่านก็อย่าให้เขาด้วย
    เพราะเขาจะใช้สิ่งที่เขาได้รับนี้เพื่อมีอำนาจเหนือท่าน
    แล้วท่านจะได้รับผลร้ายเป็นสองเท่าของความดีที่ท่านได้ทำ
    6พระเจ้าสูงสุดทรงเกลียดชังคนบาป
    และจะทรงตอบแทนผู้ไม่ยำเกรงพระองค์อย่างสาสม
    7จงให้แก่คนดี
    แต่อย่าช่วยเหลือคนบาป