แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุขของผู้มีปรีชา
    20ผู้ที่เอาใจใส่คิดคำนึงถึงปรีชาญาณย่อมเป็นสุข
    เขาใช้ความคิดถูกต้องตามเหตุผล
    21พิจารณาในใจถึงหนทางแห่งปรีชาญาณ
    และพยายามเข้าใจความลับของปรีชาญาณf
    22เขาตามหาปรีชาญาณเหมือนนายพรานไล่ล่าสัตว์
    คอยซุ่มตามทางเพื่อพบกับปรีชาญาณ
    23เขาเป็นเสมือนคู่รักที่คอยแอบมองทางหน้าต่างบ้านของปรีชาญาณ
    แอบฟังที่ประตู
    24เขาเข้าใกล้บ้านของปรีชาญาณ
    ตอกหลักกระโจมของตนใกล้กำแพงบ้านของปรีชาญาณg
    25เขาตั้งกระโจมใกล้ปรีชาญาณ
    มาพำนักในที่พักสะดวกสบายทุกอย่าง
    26เขาจะมอบบุตรของตนไว้ในความคุ้มครองของปรีชาญาณ
    และตั้งค่ายพักอยู่ใต้กิ่งก้านของปรีชาญาณ
    27ปรีชาญาณจะปกป้องเขาไว้จากความร้อน
    และสิริรุ่งโรจน์hของปรีชาญาณจะห้อมล้อมที่พำนักของเขา

15.    1ผู้เคารพยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทำเช่นนี้
    ผู้ที่ยึดธรรมบัญญัติมั่นไว้aจะได้รับปรีชาญาณ
    2ปรีชาญาณจะมาพบเขาดุจมารดา
    จะต้อนรับเขาเสมือนเจ้าสาวพรหมจารี
    3จะให้เขามีความรอบรู้เสมือนเป็นอาหารเลี้ยงชีวิต
    ให้เขามีปรีชาญาณเป็นเสมือนน้ำดับความกระหาย
    4เขาจะยึดปรีชาญาณเป็นเครื่องค้ำจุนและจะไม่ล้ม
    เขาจะไว้ใจปรีชาญาณและจะไม่ต้องอับอาย
    5ปรีชาญาณจะเชิดชูเขาให้สูงเหนือเพื่อนบ้าน
    จะให้เขากล้าพูดในที่ประชุม
    6เขาจะพบความยินดีและความสุขเป็นเสมือนมงกุฎ
    จะรับชื่อเสียงยั่งยืนเป็นมรดก
    7คนโง่จะไม่ได้รับปรีชาญาณ
    คนบาปก็จะไม่เห็นปรีชาญาณเลย
    8ปรีชาญาณจะอยู่ห่างไกลคนเย่อหยิ่ง
    คนมุสาจะไม่คิดถึงปรีชาญาณ
    9คำสรรเสริญไม่เหมาะกับปากคนบาป
    เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ประทานให้
    10ผู้มีปรีชาเท่านั้นสรรเสริญปรีชาญาณได้
    องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นทรงดลใจเขาให้ทำเช่นนี้