แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มนุษย์มีอิสรเสรี
    11อย่าพูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ฉันผิดพลาด”
    เพราะพระองค์ไม่ทรงกระทำbสิ่งที่ทรงเกลียด
    12อย่าพูดว่า “พระองค์ทรงนำฉันให้หลงทาง”
    เพราะคนบาปไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับพระองค์
    13องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเกลียดทุกสิ่งที่น่ารังเกียจ
    และผู้ยำเกรงพระองค์ก็เกลียดสิ่งนั้นด้วย
    14พระองค์ทรงเนรมิตมนุษย์แต่แรกเริ่ม
    ทรงปล่อยให้เขาตัดสินใจด้วยตนเองc
    15ถ้าท่านต้องการ ท่านก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติได้
    ท่านจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่าน
    16พระองค์ทรงวางน้ำกับไฟไว้ต่อหน้าท่าน
    ท่านต้องการสิ่งใดก็จงยื่นมือหยิบด้วยตนเอง
    17ทั้งชีวิตและความตายอยู่ต่อหน้ามนุษย์
    เขาเลือกสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้น
    18พระปรีชาญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่
    พระองค์ทรงสรรพานุภาพและทรงแลเห็นทุกสิ่ง
    19พระองค์ทอดพระเนตรเห็นผู้ยำเกรงพระองค์
    ทรงรู้กิจการทุกอย่างของมนุษย์
    20พระองค์ไม่ทรงบัญชาผู้ใดให้เป็นคนอธรรม
    พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดทำบาป