แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนบาปถูกสาปแช่ง    
16.    1อย่าปรารถนามีบุตรหลายคน ถ้าบุตรเหล่านั้นเป็นคนเหลวไหล
    อย่าดีใจมีบุตรที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า
    2ถ้าท่านมีบุตรจำนวนมากก็อย่ายินดี
    หากเขาไม่เคารพยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
    3อย่าหวังว่าเขาจะมีอายุยืน
    อย่าวางใจเกินไปที่มีบุตรหลายคนa
    เพราะบุตรคนเดียวดีกว่าบุตรตั้งพันคน
    การตายไร้บุตรดีกว่ามีบุตรหลายคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า
    4ผู้มีปรีชาคนเดียวทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
    แต่คนชั่วทั้งตระกูลจะถูกทำลาย
    5ตาของฉันเคยได้เห็นเรื่องเช่นนี้มามาก
    หูของฉันก็เคยได้ยินเรื่องที่ร้ายแรงยิ่งกว่านี้มาแล้ว
    6ไฟจะลุกขึ้นในที่ชุมนุมของคนบาป
    พระพิโรธจะเผาผลาญชนชาติที่เป็นกบฏ
    7พระเจ้าไม่ทรงให้อภัยบรรดายักษ์ในสมัยก่อน
    ซึ่งกบฏเพราะไว้ใจกำลังของตน
    8พระองค์ไม่ทรงไว้ชีวิตเพื่อนบ้านของโลท
    พระองค์ทรงเกลียดชังความเย่อหยิ่งของเขา
    9พระองค์มิได้ทรงพระเมตตาต่อชนชาติที่ต้องพินาศb
    ทรงทำลายเขาเพราะบาปที่เขากระทำ
    10พระองค์มิได้ทรงพระเมตตาต่อประชาชนหกแสนคนที่เดินทาง
    เขาต้องตายเพราะมีจิตใจแข็งกระด้างc
    11แม้จะมีคนหัวรั้นเพียงคนเดียว
    ถ้าพระองค์ไม่ทรงลงโทษเขาก็เป็นเรื่องแปลก
    เพราะพระองค์ทั้งทรงพระเมตตาและทรงลงโทษ
    พระองค์ทรงพระอานุภาพทั้งเมื่อทรงพระเมตตาและเมื่อทรงลงโทษ
    12พระเมตตาของพระองค์ยิ่งใหญ่ ความเคร่งครัดของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน
    พระองค์ทรงพิพากษามนุษย์ตามกิจการของเขา
    13ผู้ร้ายจะหลบหนีไม่ได้พร้อมกับสิ่งของที่ขโมยมา
    ผู้ยำเกรงพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอจะไม่ต้องผิดหวัง
    14พระองค์ทรงคำนึงถึงกิจเมตตาทุกๆครั้งd
    ทุกคนจะได้รับผลตอบแทนตามกิจการที่เขาได้ทำe