แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงตอบแทนการกระทำของมนุษย์อย่างแน่นอน
    17อย่าพูดว่า “ฉันจะหลบซ่อนพ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
    ในสวรรค์ ใครเล่าจะระลึกถึงฉัน
    จะไม่มีใครรู้จักฉันในหมู่ประชากรจำนวนมาก
    ฉันเป็นใครกันในโลกกว้างใหญ่ไพศาล”f
    18ดูซิ ท้องฟ้าและสวรรค์เหนือท้องฟ้า
    เหวลึกและแผ่นดินล้วนสั่นสะเทือนเมื่อพระองค์เสด็จมา
    19แม้ภูเขาและรากฐานแผ่นดิน
    ก็สั่นกลัวเมื่อพระองค์ทอดพระเนตร
    20แต่ไม่มีใครคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้
    ใครเล่าสนใจวิถีทางของพระองค์
    21ไม่มีมนุษย์ใดแลเห็นลมพายุ
    พระราชกิจส่วนใหญ่ของพระองค์ก็ซ่อนเร้นg
    22“ใครเล่าจะประกาศพระราชกิจเที่ยงธรรมของพระองค์ ใครเล่าจะรอคอย
    พันธสัญญาของพระองค์คงอยู่นานมาแล้ว”h
    23ผู้มีใจแคบคิดเช่นนี้
    เขาเป็นคนโง่หลงผิดคิดเหมือนคนบ้า