แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การรู้จักตริตรองมองการณ์ไกล
    19จงเรียนรู้ให้ดีก่อนที่จะพูด
    จงดูแลสุขภาพ ถ้าไม่ต้องการเจ็บป่วย
    20จงพิจารณาตนเองก่อนที่พระเจ้าจะทรงพิพากษา
    แล้วท่านจะพบพระเมตตาในวันที่พระองค์เสด็จมา
    21จงถ่อมตนก่อนที่ท่านจะเจ็บป่วยe
    ถ้าท่านทำบาปไปแล้ว ก็จงเป็นทุกข์กลับใจ
    22อย่าให้สิ่งใดขัดขวางท่านมิให้ปฏิบัติตามคำบนบานในเวลาที่กำหนด
    และอย่ารอจนตายก่อนที่จะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อย
    23จงคิดให้ดีก่อนจะบนบาน
    อย่าเป็นเหมือนคนที่ทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า
    24จงระลึกถึงพระพิโรธในวันสิ้นชีวิตของท่านf
    คือเวลาที่พระเจ้าจะทรงลงโทษเมื่อทรงหันพระพักตร์ไปจากท่าน
    25เมื่อท่านอุดมสมบูรณ์ จงคิดถึงเวลาอดอยาก
    เมื่อท่านร่ำรวย จงคิดถึงเวลาที่ท่านยากจนและขาดแคลน
    26ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง
    ทุกสิ่งผ่านพ้นไปรวดเร็วเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า
    27ผู้มีปรีชาระวังตนในทุกสิ่ง
    และเมื่อบาปล่อใจg เขาก็ระวังตนไม่ทำผิด
    28ผู้มีปัญญารู้จักปรีชาญาณ
    และชมสรรเสริญทุกคนที่พบปรีชาญาณ
    29ผู้รู้จักพูดแสดงว่ามีปรีชาญาณ
    เขาแจกจ่ายคำพังเพยเหมือนฝนที่หลั่งลงมาh