แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อย่าพูดโดยไม่คิด
    4คนหูเบาเป็นคนเขลานักหนา
    คนที่ทำบาปก็ทำร้ายตนเอง
    5คนที่พึงพอใจความชั่วbจะได้รับโทษ
    6คนที่เกลียดการพูดโดยไม่คิดก็หลีกพ้นความชั่ว
    7อย่าเล่าสิ่งที่ท่านได้ยินมาให้ผู้อื่นฟัง
    แล้วจะไม่มีสิ่งใดทำให้ท่านเสียหาย
    8อย่าเล่าเรื่องนั้นให้ใครฟังทั้งมิตรและศัตรู
    อย่าเปิดเผยให้ใครรู้ นอกจากว่าถ้าไม่พูดจะเป็นบาป
    9มิฉะนั้น ผู้ที่ฟังท่านจะไม่ไว้ใจท่าน
    และในที่สุดก็จะเกลียดท่าน
    10ถ้าท่านได้ยินเรื่องใดมา ก็จงฝังมันไว้ในตัวท่าน
    อย่าเกรงกลัวเลยว่าเรื่องนั้นจะทำให้ท่านอกแตก
    11คนโง่เขลาได้ฟังเรื่องใด ถ้าไม่ได้พูดก็เจ็บปวด
    เหมือนหญิงเจ็บครรภ์เมื่อจะคลอดบุตร
    12ลูกธนูปักเนื้อสะโพกทำให้ปวดฉันใด
    ความลับในอกของคนโง่เขลาก็ทำให้เจ็บปวดฉันนั้น