แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ควรใช้วาจาให้ถูกกาลเทศะ
    18ลื่นไถลล้มลงที่พื้นยังดีกว่าพลั้งปากพูดออกไป
    เพราะเหตุนี้ คนชั่วจึงล้มลงสู่หายนะอย่างรวดเร็ว
    19คนไร้มรรยาทเป็นเหมือนคำพูดที่ไม่ถูกกาลเทศะ
    คำพูดเช่นนี้พบได้เสมอในปากของคนไร้การอบรมd
    20ไม่มีใครรับฟังคำพังเพยของคนโง่เขลา
    เพราะเขาไม่เคยพูดให้ถูกกาลเทศะ
    21บางคนทำบาปไม่ได้เพราะยากจน
    เมื่อเขาพักผ่อน ใจเขาก็สงบ
    22บางคนทำลายชีวิตของตนเพราะความเกรงใจ
    และไม่กล้าพูดแม้ต่อหน้าคนโง่เขลา
    23บางคนสัญญากับเพื่อนเพราะกลัวอับอาย
    ทำให้เพื่อนกลายเป็นศัตรูโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร