การอธิษฐานภาวนา
    27ใครเล่าจะเฝ้าระวังปากของข้าพเจ้า
    ใครเล่าจะประทับตราไว้บนริมฝีปากให้ข้าพเจ้ารอบคอบ
    เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่พูดผิดพลาด
    และลิ้นของข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายข้าพเจ้า
23.    1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาและเจ้าชีวิตของข้าพเจ้า
    ขออย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าพูดโดยไม่ยั้งคิด
    และอย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้าต้องได้รับความเสียหายเพราะคำพูด
    2ใครเล่าจะใช้แส้เฆี่ยนความคิดของข้าพเจ้า
    ใครจะอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าให้มีปรีชาญาณ
    โดยไม่ปรานีต่อความหลงผิดของข้าพเจ้า
    ไม่ปล่อยให้บาปของข้าพเจ้าพ้นโทษไปได้
    3เพื่อมิให้ความหลงผิดของข้าพเจ้าทวีขึ้น
    และบาปของข้าพเจ้าเพิ่มจำนวนขึ้น
    แล้วข้าพเจ้าจะอยู่ในอำนาจของศัตรู
    และศัตรูจะหัวเราะเยาะข้าพเจ้า
    4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาและพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพเจ้า
    ขออย่าทรงปล่อยให้ข้าพเจ้ามีความเย่อหยิ่ง
    5ขอทรงขจัดตัณหาไปให้พ้นข้าพเจ้า
    6ขออย่าให้ความโลภอาหารและกามารมณ์มาครอบงำข้าพเจ้า
    ขออย่าทรงปล่อยข้าพเจ้าให้ทำตามความปรารถนาที่น่าอับอาย