แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การสาบาน
    7ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงฟังคำสั่งสอนเรื่องการรู้จักใช้คำพูดเถิด
    ผู้ที่ปฏิบัติตามจะไม่ถูกจับผิด
    8คนบาปติดกับaเพราะปากของตน
    ผู้กล่าวร้ายและผู้เย่อหยิ่งก็ติดกับเพราะคำพูดด้วย
    9อย่าสาบานจนเป็นนิสัย
    อย่าออกพระนามของพระผู้ศักดิ์สิทธิ์จนเคยตัว
    10ทาสที่ถูกนายควบคุมอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาจะไม่พ้นถูกโบยตีbฉันใด
    ผู้ที่สาบานและออกพระนามพระเจ้าพร่ำเพรื่อก็จะไม่แคล้วจากบาปไปได้ฉันนั้น
    11คนที่สาบานพร่ำเพรื่อก็ยิ่งทวีความชั่ว
    บ้านของเขาจะไม่พ้นโทษ
    ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามคำสาบานc บาปก็จะตกอยู่กับเขา
    ถ้าเขาสาบานโดยไม่คิด เขาก็ทำบาปสองเท่า
    ถ้าเขาสาบานเท็จ เขาจะแก้ตัวไม่ได้
    บ้านของเขาจะรับภัยพิบัติอย่างมาก