แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สุภาษิตตัวเลข
    7ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งนำความสุขใจมาให้มีเก้าสิ่ง
    และข้าพเจ้ากำลังจะพูดถึงสิ่งที่สิบด้วย
    ผู้ยินดีที่มีบุตรหลายคน
    ผู้มีชีวิตอยู่จนเห็นศัตรูประสบหายนะ
    8ผู้อยู่กับภรรยาที่ฉลาดย่อมเป็นสุข
    ผู้ไม่ต้องใช้ลาเทียมคู่กับโคไถนาb
    ผู้ไม่ทำบาปด้วยคำพูด
    ผู้ไม่ต้องรับใช้เจ้านายที่ต่ำกว่าตน
    9ผู้มีความรอบคอบย่อมเป็นสุข
    ผู้พูดแล้วมีคนตั้งใจฟังก็ย่อมเป็นสุข
    10ผู้ที่พบปรีชาญาณย่อมเป็นใหญ่
    แต่ไม่มีใครใหญ่กว่าผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
    11ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่ง
    ใครจะเทียบกับผู้มีความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้