แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ภรรยาที่ดีพร้อม
    13ความสุขุมนุ่มนวลของภรรยาทำให้สามีสุขใจ
    ความเข้าใจของนางทำให้ชีวิตของเขาสดชื่นขึ้นd
    14ภรรยาที่รู้จักเงียบเป็นของประทานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
    ไม่มีสิ่งใดประเสริฐกว่าภรรยาที่ได้รับการอบรมอย่างดี
    15ภรรยาสงบเสงี่ยมเป็นเสน่ห์อย่างยิ่ง
    ภรรยาที่รู้จักบังคับตนเป็นคนมีค่าเหลือล้น
    16ดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณส่องแสงในท้องฟ้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉันใด
    ความงามของภรรยาที่ดีก็ประดับทั่วบ้านให้งดงามฉันนั้น
    17ใบหน้างดงามบนร่างที่ได้สัดส่วน
    เป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างบนคันประทีปในพระวิหารe
    18ขางดงามบนเท้าที่มั่นคง
    ก็เป็นเหมือนเสาทองคำบนฐานเงินf (19)-(27)