แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การค้าขาย
    29พ่อค้าจะพ้นจากความผิดได้ยากมาก
    คนขายของก็จะไม่พ้นบาปเช่นเดียวกัน
27.    1หลายคนทำบาปเพราะเห็นแก่กำไรa
    คนที่แสวงหาความร่ำรวยย่อมปิดตาไม่ยอมมองดูว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดb
    2หลักปักแน่นระหว่างหินสองก้อนฉันใด
    บาปก็แทรกเข้าไปcระหว่างการซื้อกับการขายฉันนั้น
    3ถ้าผู้ใดไม่ยึดความยำเกรงพระเจ้าไว้ให้มั่นคง
    ในไม่ช้าบ้านของเขาจะถูกทำลาย