แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การพูด
    4เมื่อเขย่าตะแกรง ย่อมเหลือแต่กากฉันใด
    เมื่อคนหนึ่งพูด ความบกพร่องของเขาก็ย่อมปรากฏออกมาฉันนั้น
    5เตาเผาย่อมพิสูจน์ภาชนะดินเผาของช่างหม้อฉันใด
    การสนทนาย่อมพิสูจน์นิสัยของมนุษย์ฉันนั้น
    6ผลไม้ย่อมแสดงว่าชาวสวนดูแลต้นไม้ดีหรือไม่ดี
    วาจาย่อมเปิดเผยใจของมนุษย์ว่าดีหรือไม่ดีด้วยd
    7อย่าชมผู้ใดก่อนที่เขาจะพูด
    เพราะการพูดส่อนิสัยของมนุษย์