แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คุณธรรม
    8ถ้าท่านแสวงหาความยุติธรรม ท่านจะได้พบ
    ท่านจะมีความยุติธรรมเหมือนสวมอาภรณ์งดงามสำหรับวันฉลอง
    9นกชนิดเดียวกันย่อมอยู่ร่วมกัน
    ความจริงย่อมอยู่กับผู้ปฏิบัติความจริง
    10สิงโตซุ่มคอยเหยื่อฉันใด
    บาปก็ซุ่มคอยผู้ปฏิบัติความอธรรมฉันนั้น
    11คำพูดของผู้ยำเกรงพระเจ้าย่อมมีปรีชาเสมอ
    แต่คนโง่เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเหมือนดวงจันทร์
    12อย่าเสียเวลาพูดคุยกับคนโง่e
    แต่จงใช้เวลาพูดคุยกับผู้มีปัญญา
    13การพูดคุยของคนโง่เป็นที่น่ารังเกียจ
    เขามักหัวเราะในเรื่องที่ผิดศีลธรรม
    14คำพูดของคนช่างสบถสาบานทำให้ขนหัวลุก
    การทะเลาะกันของเขาทำให้ท่านต้องอุดหู
    15การทะเลาะวิวาทของคนหยิ่งจองหองทำให้เสียโลหิต
    คำด่าแช่งของเขาทำให้ผู้ฟังทนไม่ได้