แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความน้อยใจ
    30ความเคียดแค้นและความโกรธเป็นสิ่งน่ารังเกียจ
    แต่คนบาปกลับยึดไว้แน่น
28.    1ผู้ใดแก้แค้นก็จะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแก้แค้น
    พระองค์จะทรงจดบัญชีบาปไว้อย่างเคร่งครัด
    2จงให้อภัยเพื่อนบ้านที่ทำผิดต่อท่าน
    แล้วบาปของท่านจะได้รับการอภัย เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา
    3ถ้าผู้ใดสุมความโกรธต่อผู้อื่นไว้
    เขาจะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาเขาให้หายได้อย่างไร
    4ถ้าเขาไม่มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
    เขาจะกล้าอธิษฐานภาวนาขออภัยบาปของตนได้อย่างไร
    5เขาเป็นเพียงมนุษย์ที่อ่อนแอ แล้วยังอาฆาตมาดร้าย
    ผู้ใดเล่าจะอภัยบาปแก่เขาได้
    6จงระลึกถึงบั้นปลายของท่าน แล้วเลิกเกลียดชังเถิด
    จงระลึกถึงความเน่าเปื่อยและความตาย แล้วท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างซื่อสัตย์
    7จงระลึกถึงบทบัญญัติและอย่าเคียดแค้นเพื่อนบ้าน
    จงระลึกถึงพันธสัญญาของพระผู้สูงสุด แล้วมองข้ามการล่วงเกินที่ท่านได้รับ