แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การทะเลาะวิวาท
    8จงหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท แล้วบาปของท่านจะลดน้อยลง
    เพราะคนเจ้าโทสะมักก่อการทะเลาะวิวาท
    9คนบาปจะทำให้เพื่อนต้องขัดใจกัน
    และใส่ร้ายก่อให้เกิดความวุ่นวายในหมู่ผู้ที่อยู่ด้วยกันอย่างสันติ
    10ไฟย่อมไหม้ตามเชื้อเพลิงฉันใด
    การทะเลาะวิวาทก็ย่อมจะแพร่ไปตามความรุนแรงฉันนั้น
    ความโกรธของมนุษย์ขึ้นอยู่กับกำลังของเขา
    เขายิ่งรวยขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งเจ้าโทสะขึ้นเพียงนั้น
    11การทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันจุดไฟให้ลุกโพลง
    การโต้เถียงอย่างรุนแรงก็อาจทำเสียโลหิตได้
    12ถ้าท่านเป่าประกายไฟ ไฟจะลุกโพลงขึ้น
    ถ้าท่านถ่มน้ำลายรด ไฟก็จะดับ
    แต่ทั้งสองอย่างนี้ก็เกิดขึ้นจากปากของท่าน