สุขภาพ
    14คนจนที่ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี
    ย่อมดีกว่าคนร่ำรวยที่มีโรคภัยเบียดเบียน
    15สุขภาพดีและกำลังเข้มแข็งมีค่ามากกว่าทองคำทั้งโลก
    ร่างกายที่แข็งแรงย่อมดีกว่าทรัพย์สมบัติมหาศาล
    16ไม่มีทรัพย์สมบัติใดดีกว่าสุขภาพแข็งแรง
    ไม่มีความยินดีใดเหนือกว่าความสุขใจ
    17ความตายย่อมดีกว่าการมีชีวิตขมขื่น
    การพักผ่อนนิรันดรย่อมดีกว่าโรคเรื้อรัง
    18อาหารอร่อยใส่ในปากผู้ป่วยที่เบื่ออาหาร
    ย่อมเหมือนของเซ่นถวายวางบนหลุมศพd
    19ของถวายแก่รูปเคารพมีประโยชน์ใดเล่า
    เพราะรูปเคารพกินไม่ได้ ดมกลิ่นไม่ได้
    ผู้ป่วยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษก็เป็นเช่นนี้e
    20เขาได้แต่มอง แล้วต้องถอนใจ
    เช่นเดียวกับขันทีที่สวมกอดสาวพรหมจารีแล้วต้องถอนใจ