แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความยำเกรงพระเจ้า
    14ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมรับการอบรมสั่งสอนจากพระองค์
    ผู้แสวงหาพระองค์ตั้งแต่เช้าตรู่ ย่อมจะพบความโปรดปราน
    15ผู้ศึกษาธรรมบัญญัติจะได้รับความอิ่มใจ
    แต่คนหน้าซื่อใจคดจะสะดุดล้มเพราะธรรมบัญญัติ
    16ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าจะพบความยุติธรรม
    ความชอบธรรมของเขาจะสุกใสเหมือนแสงสว่างe
    17คนบาปไม่ยอมรับคำติเตียน
    เขาจะแก้ตัวเพื่อทำตามใจชอบf
    18คนรู้จักคิดไม่ละเลยคำตักเตือน
    แต่คนอธรรมและเย่อหยิ่งไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้นg
    19อย่าทำสิ่งใดโดยไม่คิดเสียก่อน
    แล้วท่านจะไม่ต้องเสียใจเมื่อทำเสร็จแล้วh
    20อย่าเดินไปตามทางที่มีอุปสรรคมากมาย
    เพราะท่านจะต้องสะดุดก้อนหินล้มลง
    21อย่านอนใจแม้ทางที่ไม่มีอุปสรรค
    22จงระมัดระวังแม้บุตรของท่าน
    23จงระวังตนiในทุกสิ่งที่ท่านทำ
    การทำเช่นนี้เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
    24ผู้วางใจในธรรมบัญญัติย่อมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
    ผู้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ได้รับความเสียหายเลย
33.    1ผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมเผชิญหน้ากับภัยใดๆได้
    ถ้าเขาถูกทดลอง พระองค์ก็จะทรงช่วยเขาให้รอดพ้น
    2ผู้มีปรีชาย่อมไม่เกลียดธรรมบัญญัติa
    ผู้เสแสร้งปฏิบัติตามธรรมบัญญัติเป็นเหมือนเรือที่อยู่ในพายุ
    3มนุษย์ที่รู้จักคิดย่อมวางใจในธรรมบัญญัติb
    สำหรับเขา ธรรมบัญญัติน่าเชื่อถือเหมือนคำตอบจากพระเจ้า
    4จงเตรียมคำพูดของท่านให้ดี แล้วผู้ฟังจะตั้งใจฟังท่าน
    จงเรียบเรียงคำสั่งสอนที่ท่านเคยได้รับก่อนจะตอบคำถามc
    5ความรู้สึกของคนโง่เป็นเหมือนล้อเกวียน
    ความคิดของเขาวนเวียนเหมือนแกนล้อ
    6มิตรที่พูดถากถางเป็นเหมือนม้าที่คึกคะนอง
    มันร้องลั่น ไม่ว่าผู้ใดเป็นผู้ขี่