แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความแตกต่างในสังคม
    7ทำไมวันหนึ่งจึงสำคัญกว่าอีกวันหนึ่งd
    ในเมื่อแสงสว่างของทุกวันตลอดปีก็มาจากดวงอาทิตย์
    8ก็เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระประสงค์ให้ต่างกัน
    พระองค์ทรงกำหนดฤดูกาลและงานสมโภชต่างๆ
    9พระองค์ทรงยกบางวันขึ้นเป็นวันสำคัญและวันศักดิ์สิทธิ์
    และทรงปล่อยวันอื่นๆไว้เป็นวันธรรมดา
    10มนุษย์ก็เช่นเดียวกัน ทุกคนล้วนมาจากฝุ่นดิน
    เพราะพระองค์ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาจากฝุ่นดิน
    11แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยพระปรีชาญาณeยิ่งใหญ่ให้แตกต่างกัน
    ทรงบันดาลให้วิถีชีวิตของเขาไม่เหมือนกัน
    12พระองค์ทรงอวยพระพรและทรงยกย่องบางคน
    ทรงบันดาลให้บางคนศักดิ์สิทธิ์และมาอยู่ใกล้ชิดพระองค์
    พระองค์ทรงสาปแช่งบางคน ทรงกดเขาให้ต่ำลง
    และทรงขับไล่เขาออกจากตำแหน่ง
    13ดินเหนียวอยู่ในมือช่างปั้นหม้อซึ่งจะปั้นให้เป็นรูปใดก็ได้fตามใจชอบฉันใด
    มนุษย์ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง
    ผู้ทรงตอบแทนเขาตามพระวินิจฉัยฉันนั้น
    14ความดีอยู่ต่อหน้าความชั่ว
    ชีวิตอยู่ต่อหน้าความตาย
    ผู้ยำเกรงพระเจ้าก็อยู่ต่อหน้าคนบาปเช่นเดียวกันg
    15จงพิจารณาพระราชกิจทั้งปวงของพระผู้สูงสุด
    ทุกสิ่งอยู่เป็นคู่ตรงข้ามกัน
    16แม้ข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายที่เข้าเวร
    เหมือนคนเดินตามคนเก็บผลองุ่นเพื่อเก็บผลที่เหลือ
    17ข้าพเจ้าก็บรรลุจุดหมายเดชะพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้า
    เหมือนคนเก็บผลองุ่นนำมาใส่บ่อย่ำจนเต็ม
    18จงรู้เถิดว่า ข้าพเจ้ามิได้ทำงานเพื่อข้าพเจ้าคนเดียว
    แต่ทำงานเพื่อทุกคนที่แสวงหาการเรียนรู้
    19บรรดาหัวหน้าประชากร โปรดฟังข้าพเจ้าเถิด
    ท่านทั้งหลายผู้นำที่ประชุมh จงตั้งใจฟังเถิด