แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โรคภัยไข้เจ็บและยารักษาa
38.    1จงให้เกียรติแก่แพทย์ตามที่เขาควรได้รับbจากการดูแลรักษาของเขา
    เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตเขาด้วย
    2การรักษาให้หายจากโรคมาจากพระผู้สูงสุด
    และกษัตริย์ยังประทานรางวัลแก่เขาcด้วย
    3ความรู้ของแพทย์ทำให้เขามีความภูมิใจ
    เป็นที่เคารพนับถือต่อหน้าผู้ยิ่งใหญ่ในสังคม
    4องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตสมุนไพรต่างๆจากดิน
    ผู้มีปัญญาย่อมไม่รังเกียจสมุนไพรเหล่านี้
    5ไม้ท่อนหนึ่งทำให้น้ำจืดได้
    เพื่อให้มนุษย์เห็นพระอานุภาพของพระองค์dมิใช่หรือ
    6พระองค์ประทานวิชาความรู้แก่มนุษย์
    เพื่อจะทรงได้รับเกียรติเพราะสิ่งน่าพิศวงที่ทรงกระทำ
    7แพทย์ใช้สมุนไพรeรักษาโรคและบรรเทาความเจ็บปวด
    และคนขายยาผสมสมุนไพรเหล่านี้ให้เป็นยา
    8และดังนี้พระราชกิจของพระองค์ก็จะไม่สิ้นสุดf
    และมนุษย์ทั่วแผ่นดินก็รับสุขภาพจากพระองค์
    9ลูกเอ๋ย เมื่อลูกเจ็บป่วย จงอย่าท้อแท้
    จงอธิษฐานภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงรักษาลูกให้หาย
    10จงละทิ้งความชั่วร้าย อย่าให้มือเปื้อน
    จงชำระจิตใจให้พ้นบาปทั้งปวง
    11จงถวายเครื่องหอมและแป้งสาลีชนิดดีให้พระองค์ทรงระลึกถึง
    จงถวายเครื่องบูชาดีที่สุดตามกำลังความสามารถของลูกg
    12แล้วจงเรียกแพทย์เข้ามา เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเนรมิตเขาด้วย
    อย่าให้เขาทิ้งลูกไปตลอดเวลาที่ลูกต้องการเขา
    13บางครั้ง แพทย์เท่านั้นอาจรักษาลูกให้หายจากโรคได้
    14เพราะแพทย์ก็อธิษฐานภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
    ขอให้ทรงช่วยตนบรรเทาความเจ็บปวด
    และรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรค ทำให้กลับมีชีวิตh
    15ผู้ที่ทำบาปผิดต่อพระผู้สร้างตนมา
    ก็ขอให้เขาต้องเจ็บป่วยจนต้องไปพบแพทย์เถอะi