แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ธรรมาจารย์
39.    1ผู้อุทิศตนศึกษาและไตร่ตรองธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุด
ต่างกับผู้ใช้แรงงาน
    เขาแสวงหาปรีชาญาณของบรรดาผู้มีปรีชาในอดีต
    เขาใช้เวลาศึกษาคำสอนของบรรดาประกาศกa
    2เขารวบรวมถ้อยคำของบรรดาผู้เรืองนามไว้
    พยายามเข้าใจความคิดลึกซึ้งของคำอุปมาb
    3เขาแสวงหาความหมายที่แฝงอยู่ในสุภาษิต
    ครุ่นคิดตริตรองถึงปริศนาของเรื่องอุปมา
    4เขารับใช้บุคคลสำคัญ
    ปรากฏตัวในหมู่ผู้ปกครอง
    เขาเดินทางไปต่างแดนc
    เพื่อรู้จักความดีความชั่วของมนุษย์จากประสบการณ์
    5ตั้งแต่เช้าตรู่ เขามอบจิตใจแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างเขามา
    และวอนขอเฉพาะพระพักตร์พระผู้สูงสุด
    เขาเปล่งเสียงอธิษฐานภาวนา
    วอนขออภัยบาปที่ได้ทำ
    6ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงพระประสงค์
    เขาก็จะได้รับจิตแห่งความเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยม
    เขาจะกล่าวถ้อยคำมากมายที่มีปรีชา
    และจะอธิษฐานภาวนาสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า
    7เขาจะปรับปรุงคำแนะนำและความรู้ของตน
    จะไตร่ตรองถึงความลึกลับของพระเจ้า
    8เขาจะเปิดเผยคำสั่งสอนที่เขาได้เรียนรู้มาแก่ผู้อื่น
    และจะภูมิใจในธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญากับองค์พระผู้เป็นเจ้า
    9คนจำนวนมากจะสรรเสริญสติปัญญาของเขา
    จะไม่มีวันลืมเขาเลย
    การระลึกถึงเขาจะไม่เสื่อมสลายไป
    ชื่อเสียงของเขาจะคงอยู่ทุกยุคทุกสมัย
    10นานาชาติจะกล่าวขวัญถึงปรีชาญาณของเขา
    และที่ประชุมจะยกย่องสรรเสริญเขา
    11ถ้าเขามีชีวิตยืนนาน นามของเขาจะรุ่งเรืองมากกว่าคนอื่นนับพัน
    และถ้าเขาตาย เขาก็จะมีชื่อเสียงเช่นเดียวกันd