แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การสรรเสริญพระเจ้า
    12ข้าพเจ้ามีความคิดเต็มเปี่ยมเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญ
    ข้าพเจ้าจึงจะอธิบายความคิดเห็นต่อไป
    13บรรดาลูกใจศรัทธาทั้งหลาย จงฟังข้าพเจ้าเถิด จงเติบโตขึ้น
    เหมือนต้นกุหลาบที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ
    14จงส่งกลิ่นหอมให้กระจายไปเหมือนกำยาน
    จงผลิดอกเหมือนต้นลิลลี่
    จงร้องเพลงสรรเสริญประดุจกลิ่นหอมที่กระจายไป
    จงถวายพระพรแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์
    15จงประกาศความยิ่งใหญ่แห่งพระนามของพระองค์
    จงประกาศสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงเพลงและเสียงพิณ
    ท่านจะต้องประกาศสรรเสริญพระองค์ดังนี้
    16“พระราชกิจทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนดียิ่ง
    ทุกสิ่งที่ทรงกำหนดย่อมสำเร็จในเวลาเหมาะสม”
    อย่าถามว่า “ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ สิ่งนี้ใช้เพื่ออะไร”
    ทุกสิ่งจะได้รับคำตอบในเวลาเหมาะสมe
    17เมื่อพระองค์ตรัส น้ำก็หยุดไหล รวมตัวกันเป็นกำแพง
    เมื่อพระองค์เปล่งพระสุรเสียง อ่างน้ำก็เกิดขึ้นf
    18เมื่อพระองค์ทรงบัญชา ทุกสิ่งก็เกิดขึ้นตามพระประสงค์
    ไม่มีสิ่งใดยับยั้งพระประสงค์ที่จะทรงช่วยให้รอดพ้นได้
    19กิจการทุกอย่างของมนุษย์อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์
    ไม่มีสิ่งใดพ้นสายพระเนตรไปได้
    20พระองค์ทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่งตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงจุดจบของกาลเวลา
    ไม่มีสิ่งใดน่าประหลาดสำหรับพระองค์
    21อย่าถามว่า “ทำไมจึงเป็นเช่นนี้ สิ่งนี้ใช้เพื่ออะไร”
    ทุกสิ่งถูกสร้างไว้โดยมีจุดประสงค์
    22พระพรของพระองค์ไหลท่วมท้นเหมือนแม่น้ำg
    ทำให้แผ่นดินชุ่มเหมือนน้ำท่วม
    23นานาชาติจะได้รับโทษจากพระองค์
    ดังที่ทรงเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นทะเลเกลือ
    24หนทางของพระองค์ย่อมตรงสำหรับผู้ศักดิ์สิทธิ์
    แต่สำหรับคนอธรรม หนทางนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรค
    25พระองค์ทรงสร้างสิ่งดีสำหรับคนดีตั้งแต่แรกเริ่ม
    แต่ทรงเตรียมสิ่งเลวร้ายhสำหรับคนบาป
    26ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์
    คือน้ำ ไฟ เหล็ก เกลือ
    แป้งสาลี น้ำนม น้ำผึ้ง
    น้ำองุ่นคั้น น้ำมัน และเครื่องนุ่งห่ม
    27สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งดีสำหรับผู้ยำเกรงพระเจ้า
    แต่สำหรับคนบาปเป็นสิ่งไม่ดี
    28พระเจ้าทรงสร้างลมบางชนิดเพื่อลงโทษ
    และเมื่อทรงพระพิโรธ พระองค์ทรงใช้ลมเหล่านี้เป็นเหมือนแส้i
    ในวาระสุดท้าย ลมเหล่านี้จะส่งพลังออกมาอย่างรุนแรง
    และจะดับพระพิโรธของพระผู้สร้าง
    29ไฟ ลูกเห็บ ความอดอยาก และความตาย
    ล้วนเป็นสิ่งที่ทรงสร้างไว้เพื่อลงโทษj
    30ฟันของสัตว์ร้าย แมลงป่อง งูพิษ
    และดาบที่ใช้แก้แค้นมีไว้เพื่อทำลายคนอธรรม
    31สิ่งเหล่านี้จะยินดีปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์
    อยู่บนแผ่นดิน พร้อมเสมอที่จะตอบสนองความต้องการ
    และในเวลาที่กำหนด จะไม่ขัดขืนพระบัญชา
    32เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงมั่นใจตั้งแต่แรกเริ่ม
    เมื่อไตร่ตรองแล้ว ก็เขียนว่าk
    33“พระราชกิจทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนดียิ่ง
    พระองค์จะทรงจัดหาสิ่งจำเป็นทุกอย่างตามเวลา
    34อย่าพูดว่า “สิ่งนี้เลวกว่าสิ่งนั้น”
    ทุกคนจะยอมรับว่าทุกสิ่งมีค่าเมื่อถึงเวลา
    35บัดนี้จงร้องเพลงสุดจิตใจและสุดเสียง
    จงถวายพระพรแด่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด”