แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การขอทาน
    28ลูกเอ๋ย อย่าเลี้ยงชีพด้วยการขอ
    ตายเสียดีกว่าเป็นขอทาน
    29มนุษย์ที่เกาะผู้อื่นกิน
    มีชีวิตที่ไม่ควรเรียกว่าชีวิต
    การกินอาหารของผู้อื่นทำให้ตนมีมลทิน
    บุรุษผู้มีปรีชาและได้รับการอบรมสั่งสอนย่อมระวังตนไม่ทำเช่นนี้k
    30อาหารที่คนไม่มีความละอายขอเขากินหวานในปาก
    แต่จะเป็นไฟเผาในท้องของเขา