แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชะตากรรมของคนอธรรม
    5บุตรของคนบาปเป็นเด็กน่ารังเกียจ
    ที่เติบโตขึ้นในสังคมของผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้า
    6มรดกของบุตรคนบาปจะพินาศ
    ความอับอายจะคงอยู่กับลูกหลานของเขาตลอดไป
    7บรรดาบุตรจะสาปแช่งบิดาที่ไม่ยำเกรงพระเจ้า
    เขาต้องอับอายเพราะความชั่วของบิดา
    8ท่านทั้งหลายผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าเอ๋ย วิบัติจงเกิดแก่ท่านเถิด
    ท่านได้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระเจ้าผู้สูงสุด
    9เมื่อท่านเกิดมา ท่านก็เกิดมาเพื่อถูกสาปแช่งc
    เมื่อท่านจะตาย ท่านก็จะรับคำสาปแช่งเป็นผลตอบแทน
    10ทุกสิ่งที่มาจากดินจะกลับเป็นดินอีกฉันใด
    ผู้ไม่ยำเกรงพระเจ้าก็จะผ่านจากคำสาปแช่งไปสู่ความพินาศฉันนั้น
    11การไว้ทุกข์มีไว้สำหรับผู้ตาย
    แต่ชื่อเสียงไม่ดีของคนบาปจะไม่ถูกลบล้างd
    12จงเอาใจใส่รักษาชื่อเสียงของท่านไว้ให้ดี เพราะชื่อเสียงนี้จะคงอยู่
    มากกว่าทรัพย์สมบัติทองคำนับพันเสียอีก
    13จำนวนวันของชีวิตที่ดีมีอยู่จำกัด
    แต่ชื่อเสียงดีจะคงอยู่ตลอดไป