แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กษัตริย์ซาโลมอน
    12ต่อจากกษัตริย์ดาวิด ราชโอรสผู้มีปรีชาพระองค์หนึ่งสืบราชสมบัติต่อมา
    เพราะเห็นแก่กษัตริย์ดาวิดe ราชอาณาจักรจึงดำรงอยู่อย่างปลอดภัย
    13กษัตริย์ซาโลมอนทรงครองราชย์ในช่วงเวลาที่มีสันติภาพ
    พระเจ้าประทานความสงบให้โดยรอบ
    เพื่อกษัตริย์จะได้ทรงสร้างพระวิหารถวายแด่พระนามของพระเจ้า
    และทรงเตรียมสักการสถานซึ่งจะดำรงอยู่ตลอดไป
    14เมื่อทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงปรีชายิ่งนัก
    พระปัญญาเป็นเหมือนแม่น้ำท่วมล้นฝั่ง
    15ความรอบรู้ของพระองค์แผ่ขยายไปทั่วแผ่นดิน
    ทำให้แผ่นดินเต็มไปด้วยคำอุปมาที่เป็นปริศนา
    16พระนามของพระองค์เป็นที่เลื่องลือไปจนถึงหมู่เกาะห่างไกล
    ทุกคนล้วนรักพระองค์ เพราะสันติภาพที่ทรงนำมาให้f
    17บทเพลง สุภาษิต คำพังเพย
    และคำตอบของพระองค์gทำให้ชนชาติต่างๆประหลาดใจ
    18เดชะพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ซึ่งเป็นพระนามที่ใช้เรียกพระเจ้าแห่งอิสราเอลh
พระองค์ทรงสะสมทองคำไว้เหมือนดีบุก
และทรงรวบรวมเงินไว้เหมือนตะกั่ว
19แต่พระองค์ทรงมอบพระกายแก่บรรดาสตรี
ทรงยอมเป็นทาสของตัณหา
20ทรงทำให้ศักดิ์ศรีของพระองค์ต้องมัวหมอง
ทำให้พระราชวงศ์ต้องมีมลทิน
ทรงนำพระพิโรธลงมายังพระราชวงศ์
และทรงนำความทุกข์เพราะความโง่เขลาของพระองค์i
21พระอาณาจักรต้องแบ่งออกเป็นสองส่วน
อาณาจักรที่เป็นกบฏก็เกิดขึ้นจากเผ่าเอฟราอิม
22แต่องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงละทิ้งพระเมตตา
มิได้ทรงลบล้างพระวาจา
พระเจ้ามิได้ทรงทำลายเชื้อสายของผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร
มิได้ทรงทำลายลูกหลานของผู้ที่รักพระองค์
พระองค์จึงประทานชนกลุ่มหนึ่งที่เหลือรอดชีวิตอยู่แก่ยาโคบ
ประทานหน่อจากเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดให้เป็นราชวงศ์ของพระองค์