แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เยโรโบอัม
    24เยโรโบอัม บุตรของเนบัท นำอิสราเอลให้ทำบาป
    และเปิดทางบาปให้แก่เอฟราอิม
    อิสราเอลทำบาปมากขึ้น
    จนต้องถูกเนรเทศไปจากแผ่นดินของตน
    25เขาปล่อยตัวทำความชั่วทุกชนิด
    จนกระทั่งพระเจ้าทรงลงโทษเขา