แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ประกาศกเอลีชา
    12เมื่อเอลียาห์ถูกยกขึ้นไปในพายุหมุน
    เอลีชาก็ได้รับจิตของเขาอย่างเต็มเปี่ยม
    เขาไม่เคยหวาดกลัวผู้ทรงอำนาจใดๆตลอดชีวิต
    ไม่มีผู้ใดบังคับเขาได้
    13ไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับเขา
    แม้ในหลุมศพ ร่างกายของเขาก็ยังประกาศพระวาจาc
    14ขณะที่มีชีวิตอยู่ เขาทำปาฏิหาริย์ต่างๆ
    แม้เมื่อเขาตายแล้ว กิจการของเขาก็ยังน่าพิศวง
    15แต่ ประชากรก็ไม่ยอมกลับใจ
    ไม่ยอมละทิ้งบาปของตน
    จนกระทั่งประชากรถูกเนรเทศไปไกลจากดินแดนของตน
    และกระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดิน
    16เหลือประชากรเพียงจำนวนน้อย
    พร้อมกับผู้ปกครองคนหนึ่งจากราชวงศ์ดาวิด
    คนเหล่านี้บางคนปฏิบัติเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
    แต่คนอื่นกลับทำบาปมากขึ้น