แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กษัตริย์เฮเซคียาห์
    17กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงเสริมสร้างนครของพระองค์ให้แข็งแรง
    ทรงขุดอุโมงค์ระบายน้ำเข้ากลางเมือง
    ทรงใช้เครื่องมือเหล็กเจาะหิน
    และสร้างบ่อเก็บน้ำไว้หลายบ่อ
    18ในรัชสมัยของพระองค์ กษัตริย์เซนนาเคริบทรงยกทัพมาทำสงคราม
    ทรงส่งรับชาเคห์d มาท้าทายศิโยน
    อวดตัวโอหังด้วยความหยิ่งยโส
    19ประชาชนก็วุ่นวายใจไม่รู้จะทำอย่างไร
    มีความเจ็บปวดดุจหญิงเจ็บครรภ์จะคลอดบุตร
    20เขาทั้งหลายทูลวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระเมตตา
    ยกมือขึ้นขอความช่วยเหลือจากพระองค์
    พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ทรงฟังจากสวรรค์ทันที
    ทรงช่วยเขาให้พ้นภัยอาศัยประกาศกอิสยาห์
    21พระองค์ทรงโจมตีค่ายของชาวอัสซีเรีย
    และทูตสวรรค์ของพระองค์ก็ทำลายล้างเขาทั้งหลาย