แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ประกาศกอิสยาห์
    22กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงกระทำสิ่งที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า
    และทรงดำเนินตามหนทางของกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษอย่างมั่นคงe
    ตามคำแนะนำของประกาศกอิสยาห์
    ผู้ยิ่งใหญ่และน่าเชื่อถือเมื่อเห็นนิมิต
    23ในสมัยของเขา ดวงอาทิตย์ถอยกลับ
    ทำให้กษัตริย์มีพระชนมายุยืนยาวต่อไป
    24อาศัยพลังดลใจของพระจิตเจ้า เขามองเห็นอนาคต
    และบรรเทาใจผู้เป็นทุกข์ในศิโยน
    25เขาเปิดเผยอนาคตจนถึงวาระสุดท้าย
    เปิดเผยสิ่งซ่อนเร้นก่อนที่จะอุบัติขึ้นf