แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กษัตริย์พระองค์สุดท้ายและประกาศกเยเรมีย์
    4นอกจากกษัตริย์ดาวิด  เฮเซคียาห์ และ โยสิยาห์แล้ว
    กษัตริย์อื่นทุกพระองค์ทรงกระทำบาปมากมาย
    ทรงละทิ้งธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุด
    บรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ก็สูญสิ้นไป
    5เพราะทรงมอบอำนาจของตนให้ผู้อื่นb
    ทรงมอบศักดิ์ศรีของตนให้ชนต่างชาติ
    6ศัตรูเหล่านี้เผานครศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับพระวิหาร
    ทำให้ถนนหนทางร้างผู้คน
    7ตามคำพยากรณ์ของประกาศกเยเรมีย์cซึ่งกษัตริย์เหล่านั้นทรงทำร้าย
    ทั้งๆที่เขาได้รับเจิมเป็นประกาศกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา
    ให้เป็นผู้รื้อถอน ทำลาย และทำให้พังพินาศ
    จะได้สร้างและปลูกขึ้นอีก