แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทบทวนอดีต
    14ไม่มีผู้ใดถูกสร้างบนแผ่นดินเหมือนกับเอโนค
    พระเจ้าทรงรับเขาจากแผ่นดินไปอยู่กับพระองค์
    15ไม่มีมนุษย์ใดเกิดมาเหมือนโยเซฟ เขาเป็นผู้นำพี่น้อง    
และเป็นผู้ค้ำจุนประชากรของตน
     แม้กระดูกของเขาก็ยังได้รับความเคารพ
    16เชมและเสทเป็นผู้มีเกียรติสูงสุดในหมู่มนุษย์
    แต่อาดัมอยู่เหนือสิ่งสร้างที่มีชีวิตทั้งปวง