แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทเพลงขอบพระคุณพระเจ้า
51.    1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระราชา ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์
ข้าพเจ้าจะถวายพรแด่พระนามของพระองค์
2เพราะพระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือข้าพเจ้า
ทรงช่วยปลดปล่อยร่างกายของข้าพเจ้าให้พ้นความพินาศa
ให้พ้นจากบ่วงแร้วของผู้ใส่ความกล่าวหาข้าพเจ้า
และจากริมฝีปากของผู้กล่าวเท็จ
ต่อหน้าผู้ที่ห้อมล้อมข้าพเจ้า
พระองค์ก็ทรงช่วยเหลือและปลดปล่อยข้าพเจ้า
3ตามพระเมตตายิ่งใหญ่และเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากผู้ที่พยายามจะกัดกินข้าพเจ้า
ให้พ้นจากเงื้อมมือของผู้ที่แสวงหาชีวิตของข้าพเจ้า
ให้พ้นจากความทุกข์ยากมากมายที่ข้าพเจ้าต้องเผชิญ
4ให้พ้นจากเปลวเพลิงที่ห้อมล้อมข้าพเจ้าไว้จนหายใจไม่ออก
จากกลางกองไฟที่ข้าพเจ้ามิได้จุดขึ้น
5ให้พ้นจากขุมลึกของแดนมรณะ
จากปากที่โสมมและจากคำพูดเท็จ
6กษัตริย์ทรงได้ยินคำกล่าวร้ายจากปากของคนอธรรม
วิญญาณของข้าพเจ้าอยู่ใกล้ความตาย
ชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ที่ประตูแดนมรณะ
7บรรดาศัตรูห้อมล้อมข้าพเจ้าทุกด้าน ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือข้าพเจ้าเลย
ข้าพเจ้าแสวงหาผู้ที่จะช่วยพยุงไว้ แต่ก็ไม่พบ
8ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขณะนั้นข้าพเจ้าจึงระลึกถึงพระเมตตาของพระองค์
ระลึกถึงพระราชกิจที่ทรงกระทำเสมอมา
เพราะพระองค์ทรงช่วยเหลือบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยความพากเพียร
ทรงช่วยเขาให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรู
9ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาถึงพระองค์จากแผ่นดินb
วอนขอให้ทรงปลดปล่อยข้าพเจ้าจากความตาย
10ข้าพเจ้าร้องว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเป็นวีรบุรุษผู้ช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นc
ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าในยามทุกข์ร้อน
ในยามที่ถูกผู้หยิ่งยโสเบียดเบียนและไม่มีผู้ใดช่วยเหลือ
ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระองค์เสมอ
จะขับร้องเพลงสรรเสริญเป็นการขอบพระคุณ”
11พระองค์จะทรงฟังคำวอนขอของข้าพเจ้า
จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความพินาศ
และจะทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากสถานการณ์เลวร้าย
12เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์
และถวายพระพรแด่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าd