แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

ข่าวดี    ยอห์น 17:1-11ก
(1)พระเยซูเจ้าตรัสดังนี้แล้ว ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นเบื้องบน ตรัสว่า
ข้าแต่พระบิดา ถึงเวลาแล้ว
โปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์กับพระบุตรของพระองค์เถิด
เพื่อพระองค์จะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์จากพระบุตร
(2)ดังที่พระองค์ได้ประทานอำนาจกับพระบุตรเหนือมนุษย์ทั้งมวล
เพื่อพระบุตรจะได้ประทานชีวิตนิรันดรกับทุกคนที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้
(3)ชีวิตนิรันดรคือ
การรู้จักพระองค์
พระเจ้าแท้จริงแต่พระองค์เดียว
และรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาคือพระเยซูคริสตเจ้า
(4)ข้าพเจ้าทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในโลกนี้แล้ว
โดยปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จตามที่ทรงมอบหมายกับข้าพเจ้า
(5)บัดนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์กับข้าพเจ้า
พระสิริรุ่งโรจน์ที่ข้าพเจ้าเคยมีร่วมกับพระองค์
ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก
(6)ข้าพเจ้าได้แสดงพระนามของพระองค์
กับมนุษย์ที่พระองค์ทรงนำจากโลกมามอบให้ข้าพเจ้า
เขาทั้งหลายเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงมอบเขากับข้าพเจ้า
เขาได้ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์
(7)บัดนี้ เขารู้แล้วว่า
ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้านั้นมาจากพระองค์
(8)เพราะพระวาจาที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้านั้น
ข้าพเจ้ามอบให้เขาแล้ว
เขาได้รับไว้
และรู้แน่นอนว่า ข้าพเจ้ามาจากพระองค์
และเขาก็เชื่อว่า พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา
(9)ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาสำหรับเขาเหล่านี้
ข้าพเจ้ามิได้อธิษฐานภาวนาสำหรับโลก
แต่สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้า
เพราะเขาเป็นของพระองค์
(10)ทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้า เป็นของพระองค์
ทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ ก็เป็นของข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าได้รับสิริรุ่งโรจน์โดยทางเขา
(11)ข้าพเจ้าไม่อยู่ในโลกอีกต่อไป
แต่เขายังอยู่ในโลก
และข้าพเจ้ากำลังกลับไปเฝ้าพระองค์