แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 18

เราต้องอ่านและเข้าใจพระคัมภีร์อาศัยพระจิตเจ้าองค์เดียวกันกับที่ทรงดลใจให้เขียน (CCC ข้อ 109-119)                                             

“‘หัวใจ’ ของพระคริสตเจ้าหมายถึงพระคัมภีร์ซึ่งเปิดเผยให้เห็นพระหทัยของพระคริสตเจ้า พระหทัยนี้ปิดอยู่ก่อนทรงรับทรมาน เพราะยังเข้าใจได้ไม่ชัดเจน” (นักบุญโทมัส อไควนัส)

    พระคัมภีร์เป็นผลงานจากผู้นิพนธ์สองทาง ในด้านหนึ่งเป็นผลงานของมนุษย์ จึงจำเป็นที่เราต้องเอาใจใส่ถึงสิ่งที่ผู้นิพนธ์เหล่านี้ต้องการจะยืนยันถึง แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้นิพนธ์แท้ของพระคัมภีร์ พระจิตเจ้าทรงเป็นผู้ดลใจมนุษย์ให้เขียน ในเวลาเดียวกัน จึงเป็นผลงานของพระจิตเจ้าที่ทำให้พระศาสนจักรและเราทุกคนสามารถอ่านและอธิบายความหมายของพระคัมภีร์ได้ 

      พระคัมภีร์มีความหมายทางจิตสามแบบ (CCC 117) และมีสามมาตรการเพื่อการอธิบายความหมายของพระคัมภีร์ (CCC 112-114) พระคัมภีร์มีความหมายเป็นดังพระวาจาของพระเจ้าภายในบริบทของพระศาสนจักร ผู้ซึ่งน้อมรับพระคัมภีร์ทั้งครบ ตามที่พระคริสตเจ้าทรงเปิดเผย (YOUCAT 16)  

  ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รู้จักเอาใจใส่ในการอ่านพระคัมภีร์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าใจถึงแผนการของพระองค์ ซึ่งมีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางและหัวใจ                                                                            

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 18