แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

8 ธันวาคม

“จิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระเจ้า พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า” (ลก 1 : 47)

St.Joseph Dec 8

พระนางมารีย์ทรงมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า

บทไตร่ตรอง

พระนางมารีย์ สตรีผู้กอปรด้วยปรีชาญาณได้เปิดเผยดวงวิญญาณของพระนางว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ที่เฝ้ารอด้วยใจจดจ่อในยามค่ำคืนอันมืดมิด เพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระบุตรผู้ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง เพื่อให้ความสว่างแก่บรรดาผู้ที่ตกอยู่ในความมืด ผู้ซึ่งไร้ซึ่งทิศทางในการดำเนินชีวิต พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้  ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา และรัชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้เป็นผู้นำพระเยซูคริสตเจ้าให้เป็นที่รู้จักแก่โลกที่มืดมิดด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 8 Dec book