แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

24 ตุลาคม

 

“พระองค์ทรงทำให้เราเป็นผู้รับใช้พันธสัญญาใหม่ มิใช่พันธสัญญาที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เป็นพันธสัญญาของพระจิตเจ้า บัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นนำไปสู่ความตาย แต่พระจิตเจ้าประทานชีวิต” (2 คร 3 : 6)

St.Joseph Oct 24

พระจิตเจ้าทรงประทานความดีงามพื้นฐานแก่เรา

 

บทไตร่ตรอง

ศาสนาที่แท้จริงนั้นมิได้มีกฎเกณฑ์ที่บีบบังคับศาสนิกชน แต่เป็นบรรดาผู้ที่คลั่งศาสนาที่สร้างสงครามศาสนาขึ้นมา โดยมีรูปแบบบนพื้นฐานและตามกฎหมายของพวกที่คลั่งศาสนานั่นเองที่นำไปสู่ความบ้าคลั่ง  ให้เราจงสร้างดุลยภาพในทุกๆ สิ่ง

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้รักษาสมดุลการปฏิบัติศาสนกิจของเราด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 24 Oct book