แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันพุธ สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 23:27-32)                                      

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านเป็นเหมือนหลุมศพทาสีขาว ภายนอกดูงดงามแต่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสิ่งสกปรกทุกอย่าง ท่านก็เป็นเช่นเดียวกัน ภายนอกปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรม แต่ภายในเต็มไปด้วยความหน้าซื่อใจคด และความอธรรม”

“วิบัติจงเกิดแก่ท่าน ธรรมาจารย์และฟาริสีหน้าซื่อใจคด ท่านสร้างหลุมศพให้บรรดาประกาศก ประดับอนุสาวรีย์ของผู้ชอบธรรม ท่านกล่าวว่า ‘ถ้าเราอยู่ในสมัยบรรพบุรุษ เราคงจะไม่ร่วมมือในการหลั่งเลือดบรรดาประกาศกเหล่านี้’ ดังนี้ ท่านก็เป็นพยานกล่าวโทษตนเองว่า เป็นลูกหลานของผู้ที่ได้ฆ่าบรรดาประกาศก ฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงทำงานที่บรรพบุรุษของท่านได้เริ่มไว้ให้สำเร็จไปเถิด”


ตลอดบทที่ 23 ในพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว ท่านได้เขียนเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงประนามชาวฟาริสี การอ่านเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเต็มไปด้วยคำเตือนถึง “วิบัติ” ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งสร้างความรู้สึกอึดอัด กังวล และเป็นการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา

พระวรสารในวันนี้ที่กล่าวถึงการประณามชาวฟาริสีของพระเยซูเจ้านั้น มุ่งถึงประเด็นของการตระหนักรู้ถึงตนเองและการรู้จักตนเอง ชาวฟาริสีมักจะยึดติดอยู่กับแนวคิดหรือการสร้างกับดักที่ทำให้เราทุกคนต้องยอมจำนน พวกเขาทึกทักเอาเองว่า ตนเองมีความประพฤติที่ดีกว่าบรรพบุรุษของพวกเขา ทั้งๆ ที่ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นเช่นนั้นและด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงหลอกลวงตัวเอง

เป็นไปได้ที่เราอาจจะดื้อรั้นและต่อต้านองค์พระจิตเจ้า ดังที่บรรพบุรุษของเราเคยกระทำ ให้เราภาวนาแด่องค์สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสในการปฏิรูปด้วยความกระตือรือร้นและความกล้าหาญ ในการต่อสู้กับเรื่องความหน้าซื่อใจคด การถือชีวิตซ้อน ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในสันตะสำนักแห่งกรุงโรมและในกลุ่มพระสงฆ์เท่านั้น แต่ในเราทุกคนด้วย

พระเจ้าข้า ในวันนี้โปรดให้ลูกเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงความหมายของพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป โดยอาศัยการสำนึกผิดและการสารภาพบาป โปรดทรงขจัดความหลอกลวงและความหน้าซื่อใจคดให้ห่างไกลจากชีวิตของลูกด้วยเทอญ