แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

1 สิงหาคม

 

“เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด ” (มธ 14 : 16)

St.Joseph Aug 1

จงมีที่ว่างเผื่อไว้บนโต๊ะด้วย

 

บทไตร่ตรอง

ข้าพเจ้าคิดว่า บทภาวนาก่อนอาหารของคนอเมริกันนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือ “ ...พระเจ้าข้า โปรดประทานพรแก่ผู้ยากไร้ เพื่อที่พวกเขาจะได้มีอาหารรับประทานในวันนี้ด้วยเทอญ” พระเยซูเจ้ามิได้ทรงเป็นนักมายากล พระองค์ต้องการให้มนุษย์ช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่ผู้ยากไร้ตามกำลังของแต่ละคน  ฉะนั้น ให้เราแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองส่วนเกินแก่ผู้ยากไร้ตามที่เราพูดและสวดภาวนา

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดดลใจให้มนุษย์เรามีจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อ แบ่งปันแก่บรรดาผู้หิวโหยทั่วโลกด้วยเทอญ

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 1 Aug book