แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

24 กรกฏาคม

 

“พระจิตเจ้าทรงแสดงพระองค์ในแต่ละคนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม” (1 คร 12 : 7)

St.Joseph July 24

จงใช้พรสวรรค์ของท่าน หรือจะทิ้งให้สูญเปล่าไป

 

บทไตร่ตรอง

คำว่า “บรรทัดสุดท้าย” มิได้มีเพียงความหมายในทางการเงิน หรือ ในความมั่นคั่งทางการเงินคือ “กำไรสุทธิ” ยังมีความหมายในด้านความเชื่อและด้านพันธะผูกพันของเราว่า เป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจไปในความเชื่อเพื่อทำกิจการดีหลาย ๆ ประการอีกด้วย ในทางกลับกันกิจการดีก็จะได้ผลลัพธ์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อของเรา

 

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยเราให้ใช้พรสวรรค์ของเราอย่างฉลาดเพื่อรับใช้ผู้อื่นรอบข้างด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 24 July book