แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

 

13 มิถุนายน

 

“จงอย่าคิดว่าเรามาเพื่อลบล้างธรรมบัญญัติหรือคำสอนของบรรดาประกาศก เรามิได้มาเพื่อลบล้าง แต่มาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์” (มธ 5 : 17)

St.Joseph June 13

พระบัญญัติแห่งความรักถูกเขียนไว้ในจิตใจของเรา

 

บทไตร่ตรอง

มนุษย์มีกฎเกณฑ์ระดับสูงเหนือกว่าที่ธรรมบัญญัติกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร นั่นคือ กฎเกณฑ์ของจิตใจ นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าหมายถึงเมื่อพระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์เสด็จมามิใช่เพื่อลบล้างธรรมบัญญัติใด แต่เสด็จมาเพื่อทำให้ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ขึ้น

เมื่อเราใช้จิตใจของเราในการกระทำความดี เราก็จะทำให้จิตตารมณ์ของธรรมบัญญัติสำเร็จสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาวนา

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าในการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระวรสารในทุก ๆ วันด้วยเทอญ

                        

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St. Joseph 13 June book