foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ)

5 เมษายน

 

“ขอให้เผ่าพันธุ์อิสราเอลทั้งมวลรู้แน่เถิดว่า พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูผู้นี้ที่ท่านทั้งหลายนำไปตรึงบนไม้กางเขน ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสตเจ้า” (กจ 2:36)

St.Joseph Apr 5

ดำเนินชีวิตแห่งธรรมล้ำลึก      

 

บทไตร่ตรอง

สิ่งที่น่าสนใจ กล่าวคือธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตายนั้นจะไม่ประสบผลสำเร็จโดยสมบูรณ์ แม้ว่าคนนั้นจะเกิดมาอยู่ในความเชื่อคาทอลิกก็ตาม เราจะมีความเข้าใจในความเชื่อของเรามากขึ้น เมื่อเราพยายามดำเนินชีวิตตามพระวรสาร       

ภาวนา  

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร โปรดช่วยเราให้สรรเสริญสิ่งที่เราเชื่อ และดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เราสรรเสริญนั้นด้วยเทอญ           

 

โดย... แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

(Msgr. Joseph Champlin and Msgr. Kenneth Lasch, Day by day with St. Joseph, Catholic book publishing, New Jersey, 2010.)

St.Joseph 5 book Apr