foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วันพฤหัสบดีหลังวันพุธรับเถ้า

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 9:22-25)  

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า“บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมานเป็นอันมาก จะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต แต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาม”

      หลังจากนั้น พระองค์ตรัสกับทุกคนว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเรา ผู้ใดใคร่รักษาชีวิต ผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิต แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพราะเรา ผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้ มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่จะได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไป”


ลก 9:22 บุตรแห่งมนุษย์ : เป็นนามที่พระคริสตเจ้ามักจะใช้กล่าวถึงพระองค์เอง บางที่เพื่อเน้นถึงความเป็นมนุษย์ของพระองค์ แต่ก็เป็นนามที่ไม่เคยมีผู้ใดใช้เลย พระนามนี้เป็นการรวมของสองคำทำนายในพันธสัญญาเดิม คือ ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ ในหนังสือประกาศกอิสยาห์ และคำทำนายจากหนังสือประกาศกดาเนียล (เทียบ ดนล 7:13)

ลก 9:23-27 การเป็นศิษย์ที่แท้จริงนั้นมีความหมายรวมไปถึงการอุทิศตนเองและการเสียสละตนเอง การแบกกางเขนประจำวันของตนและติดตามพระคริสตเจ้าคือเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเป็นศิษย์ การปฏิเสธตนเองและการทนทุกข์ทรมานคือหนทางช่วยให้เราเติบโตในการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า และดังนั้นเราจึงสามารถที่จะนำผู้อื่นมาหาพระคริสตเจ้าได้ ทุกคนที่ยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อพระคริสตเจ้าจะได้รับรางวัลอันอุดมในสวรรค์

CCC ข้อ 943 เนื่องจากพันธกิจกษัตริย์ของตน บรรดาฆราวาสอาจขจัดอำนาจของบาปในตนเองและในโลกออกไปได้โดยการสละตนเองและโดยความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของตน

CCC ข้อ 1435 การกลับใจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยการแสดงการคืนดีกัน โดยการเอาใจใส่ดูแลคนยากจน โดยกิจการแสดงและปกป้องสิทธิและความยุติธรรม โดยการยอมรับผิดต่อเพื่อนพี่น้อง โดยการตักเตือนเพื่อนพี่น้องที่ทำผิด โดยการเปลี่ยนแปลงชีวิต พิจารณามโนธรรม รับคำแนะนำด้านชีวิตจิต การยอมรับความทุกข์ โดยความพากเพียรอดทนเมื่อถูกเบียดเบียนเพราะความยุติธรรม หนทางปลอดภัยที่สุดของการกลับใจใช้โทษบาปก็คือการยอมรับแบกไม้กางเขนของตนติดตามพระเยซูเจ้าทุกๆ วัน

CCC ข้อ 2157 คริสตชนมักเริ่มวันใหม่ เริ่มการอธิษฐานภาวนาและการทำกิจการงานของตนด้วยเครื่องหมายกางเขน “เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาเมน” ผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้วย่อมถวายวันของตนแด่พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและอัญเชิญพระหรรษทานของพระผู้ไถ่ให้มาช่วยเขาในฐานะบุตรของพระบิดาให้ทำกิจการในพระจิตเจ้า เครื่องหมายกางเขนยังทำให้เรามีกำลังต่อสู้ในการประจญและความยากลำบากต่าง ๆ

(จากหนังสือ THE DIDACHE BIBLE with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church, Ignatius Bible Edition)