แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันอังคารสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรมดา

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 8:23-27)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือ บรรดาศิษย์ติดตามพระองค์ไปด้วย ทันใดนั้น เกิดพายุแรงกล้าในทะเลสาบ คลื่นสูงจนไม่เห็นเรือ แต่พระองค์บรรทมหลับ บรรดาศิษย์จึงเข้ามาปลุกพระองค์ ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้าช่วยด้วยเถิด เรากำลังจะพินาศอยู่แล้ว” พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ทำไมจึงตกใจกลัวเล่า ท่านช่างมีความเชื่อน้อยเหลือเกิน” แล้วทรงลุกขึ้น บังคับลมและทะเล ท้องทะเลก็สงบราบเรียบ คนทั้งหลายต่างประหลาดใจ พูดว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้”


มธ 8:23-27 นี่คือ ภาพลักษณ์ที่ทรงพลังของพระศาสนจักร โดยใช้สัญลักษณ์ของเรือ (พระศาสนจักรคือเรือสำเภาของนักบุญเปโตร) ถึงแม้ว่าคลื่นลมและพายุกำลังโหมกระหน่ำเพื่อที่จะทำให้เรือล่ม แต่การประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าในพระศาสนจักรนั้น เป็นสิ่งที่ประกันได้ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถเอาชนะได้

Ccc ข้อ 845 แต่พระบิดาก็ยังทรงประสงค์ที่จะเรียกมนุษยชาติทั้งมวลเข้ามาอยู่ในพระ ศาสนจักรของพระบุตรของพระองค์ เพื่อทรงรวบรวมบุตรของพระองค์ทุกคนที่บาปทำให้เหินห่างและกระจัดกระจายไป พระศาสนจักรจึงเป็นที่ที่มนุษยชาติจะต้องได้รับเอกภาพและความรอดพ้นของตนกลับคืนมา พระศาสนจักรเป็น “โลกที่ได้รับการคืนดี(กับพระเจ้า)แล้ว” พระศาสนจักรเป็นเสมือนเรือลำนั้น “ที่มีไม้กางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นใบเรือ และลมของพระจิตเจ้าพัดให้แล่นไปอย่างดีในโลกนี้” หรือตามภาพเปรียบเทียบอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับของบรรดาปิตาจารย์ พระศาสนจักรเปรียบเสมือนนาวาของโนอาห์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากนํ้าวินาศ

Ccc ข้อ 2610 เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาและขอบพระคุณพระบิดาก่อนที่จะได้รับของประทานจากพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีความกล้าเยี่ยงบุตร “ทุกสิ่งที่ท่านวอนขอในการอธิษฐานภาวนา จงเชื่อว่าท่านจะได้รับ และท่านก็จะได้รับ” (มก 11:24) พลังของการอธิษฐานภาวนาเป็นเช่นนี้ “ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับผู้มีความเชื่อ” (มก 9:23) ความเชื่อที่ไม่สงสัย พระเยซูเจ้าทรงเศร้าพระทัยที่บรรดาพระประยูรญาติของพระองค์ “ไม่มีความเชื่อ” (มก 6:6) และเพราะความเชื่อที่น้อยเกินไปของบรรดาศิษย์ จนทรงประหลาดพระทัยเมื่อทรงเห็นความเชื่อของนายร้อยชาวโรมัน และของหญิงชาวคานาอัน

 

(จากหนังสือ THE DIDACHE BIBLE with commentaries based on the Catechism of the Catholic Church)