แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 331

การอธิษฐานภาวนาในชีวิตคริสตชน  (CCC ข้อ 2558-2561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                              

‘การอธิษฐานภาวนาเป็นการที่ความกระหายของพระเจ้าและของเรามาพบกัน พระเจ้าทรงกระหายอยากให้เรากระหายหาพระองค์’ (CCC 2560, นักบุญออกัสติน)

  หนังสือคำสอนอธิบายเรื่องการอธิษฐานภาวนาว่า ก่อนอื่นใด เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์และเที่ยงแท้ จากนั้นยังได้อ้างอิงบทความของนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูและนักบุญยอห์นแห่งดามัสกัส ที่กล่าวถึงการอธิษฐานภาวนาว่า เป็น “การเต้นของหัวใจ” “การมองดูสวรรค์” “การยกจิตใจของตนขึ้นหาพระเจ้า หรือการวอนขอสิ่งดีๆ จากพระองค์” 

    แต่ความมหัศจรรย์ของการอธิษฐานภาวนาอยู่ที่การสนองตอบความกระหายหาองค์พระเยซูเจ้า ซึ่งแสดงออกถึงความกระหายหาพระเจ้าและการมีสัมพันธภาพกับพระองค์ แม้แต่การอธิษฐานภาวนาวิงวอนของเราก็เริ่มต้นจากองค์พระเจ้าเอง พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานสัญชาตญาณของการวอนขอสิ่งที่เราต้องการจากพระองค์ เหตุว่าพระองค์ทรงปรารถนามอบพระองค์เองแก่เรา (Youcat 469)   

ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้เข้าใจว่า การร้องบอกความกระหายของพระองค์บนกางเขนเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาอันลึกซึ้งให้ข้าพเจ้าเข้ามาหาพระองค์ในการภาวนา ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาคือการตอบสนองต่อการเรียกของพระองค์ด้วยความรัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 331